Hấp thu khí độc nhanh.
Bổ sung khoáng chất. Gây màu nước đẹp.
Đầu Lùi 1234 Tới Cuối