POND ONE
Vi sinh xử lí đáy và nước

POND ONE

Vi sinh xử lí đáy và nước

CÔNG DỤNG

Vi sinh xử lí đáy và nước

QUY CÁCH

40 gói/ thùng

ĐVT

Gói 227gr

Sản phẩm tương tự:

Vi sinh xử lí đáy và nước
Vi sinh khử phèn
Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng
Chế phẩm sinh học - Phân hủy mùn bã - Giảm NH3