Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Vi sinh khử phèn
Vi sinh xử lí đáy và nước
Giảm nồng độ NH3, H2S.
Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng
Đầu Lùi 1 Tới Cuối