Thuốc Thủy Sản | Công Ty THUỐC THỦY SẢN Tại Miền Nam tại hailongvn.com

Vi sinh xử lí đáy và nước
Vi sinh khử phèn
Sạch đáy ao, ổn định màu nước Xử lí tảo lam, tảo phát sáng
Chế phẩm sinh học - Phân hủy mùn bã - Giảm NH3
Đầu Lùi 1 Tới Cuối