Ổn định pH - Sạch nước - Hấp thu khí độc
Giảm Stress - Giảm khí độc NH3
Giảm nhớt bạt - sạch nền đáy. Khống chế tảo phát triển
Sạch môi trường ao nuôi - Hấp thu khí độc NH3
Màu nước đẹp - Ổn định môi trường - Ức chế khuẩn gây bệnh
Hấp thu khí độc NH3
Đầu Lùi 12 Tới Cuối